برچسب: طراحی فضای آزمایشگاه

طراحی داخلی آزمایشگاه با استفاده از کورین

در این قسمت برای شما  مطلبی در مورد طراحی داخلی آزمایشگاه توسط سنگ مصنوعی کورین فراهم کرده ایم.  کورین به دلیل غیرمتخلخل بودن بسیار مناسب  و بهداشتی برای انواع مراکز بهداشتی و درمانی است.. مرکز نوآوری جدید FrieslandCampina در واخنینگن هلند است که تجهیزات آن توسط کورین ایجاد شده است.  پروژه توسط Fokkema & Partners  […]